Continue werken aan kwaliteit

Op Brukelum werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Iedere 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op al haar scholen. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De laatste peiling is van eind 2015. Leerlingen geven onze school een 8,2 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2017 2015 2013
Medewerkers geven een: 7,7 7,7 7,8
Ouders geven een:  7,5 7,9 7,7
Leerlingen geven een:  8,2 8,2 8,1

 

Wij delen graag de 'managementletter' met de gegevens die wij vanuit het onderzoeksbureau ontvingen.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2019 2018 2017
Landelijk gemiddelde  535,2 535,1 535,1
Schoolscore 537,0 533,0 535,5

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast namen we tot voor kort in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is. Wij nemen de resultaten van de verschillende Cito Eindtoetsen mee in de analyse van ons onderwijs en het verder uitzetten van onze ontwikkelplannen.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Veel van onze leerlingen stromen door naar  voortgezet onderwijsscholen in Helmond, Beek en Donk en Gemert.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2019 2018 2017
Aantal schoolverlaters  25 21 18
vmbo-leerlingen 43% 43% 39%
havo/vwo-leerlingen 57% 57% 61%

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

In het schooljaar 2019-2020 gaan wij met onderstaande onderwerpen (verder) aan de slag:

  • Werken vanuit leerlijnen: begrijpend luisteren, begrijpend lezen en woordenschat
  • Ontwikkelen breed cultuuraanbod
  • Sociaal Sterke Groep - Prettig omgaan met elkaar
  • Stichting leerKRACHT www.stichting-leerkracht.nl

 

In onze schoolgids vindt u een uitgebreidere beschrijving van de verschillende onderwerpen.

 

Bezoek ons Schoolvenster

In ons schoolvenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.