Onderwijs op maat

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Met passend onderwijs zorgen wij samen met u dat uw kind onderwijs op maat krijgt.

 

Leerlingenzorg

Samen met u bepalen we het juiste traject voor uw kind. Onze uitgangspunten:

 

  • Naast de methoden voor de verschillende vakgebieden gebruiken we in groep 1 tot en met 8 het leerlingvolgsysteem van Cito en het sociaal-emotionele volgsysteem Zien! In de groepen 1/2 maken we daarnaast ook gebruik van het observatie- en registratiesysteem Kijk! Bij kinderen die boven of onder de norm scoren, stellen we vast welke begeleiding nodig is.
  • Wij stellen een schoolambitie vast waar alle groepen onderdeel van zijn. Hierin worden ook groepsspecifieke-  en/of kindspecifieke behoeften benoemd. Wij passen het niveau van lesgeven aan aan onze populatie kinderen.
  • We organiseren onze lessen zo, dat we kinderen die specifieke hulp nodig hebben tijdens de lessen kunnen begeleiden.
  • Indien kinderen in aanmerking komen voor een aangepast (deel)programma gaan wij eerst met ouders in gesprek om hier afspraken over te maken.
  • Wij hebben procedures voor kinderen met een vertraagde of versnelde ontwikkeling. Voor de aanname en begeleiding van kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning in de vorm van een arrangement, is een Eenbes procedure in ontwikkeling.

 

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht geworden. Ter voorbereiding hierop hebben wij in ons schoolondersteuningsprofiel in kaart gebracht welke extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden. Binnen ons schoolbestuur, onderdeel van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland, worden arrangementen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte(n) vormgegeven en uitgevoerd.

 

Plusklas

Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen extra uitdaging binnen de eigen klas. Een beperkt aantal hoogbegaafde leerlingen kunnen in aanmerking komen voor de Plusklas een initiatief van de Laarbeekse scholen van Eenbes Basisonderwijs.

 

Samenwerking GGD

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker. Alle leerlingen van groep 2 en groep 7 komen op een vast moment in contact met de medewerkers van het team. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. U mag bij elk contactmoment aanwezig zijn.