Groep 8

Hier kunt u specifieke informatie over groep 8 vinden.

 

Sociaal - emotionele ontwikkeling

- Kinderen leren voor zichzelf op te komen en om te gaan met gevoelens, weerbaarheid, plezier hebben in leren.

- Omgaan met elkaar, relaties leggen, vertrouwen geven/hebben, luisteren, delen, aanpassen aan nieuwe situaties

- Wij stimuleren kinderen zelfstandig te worden: zelf oplossen, opruimen en uitgestelde aandacht.

 

Werkhouding en concentratie

- Kinderen leren zelfstandig een taak af te maken. Hier hoort ook huiswerk bij en het gebruik van een agenda.

- Samenwerken, luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar, communiceren, overleggen, feedback geven.

 

Advies voor de middelbare school.

In januari zijn er adviesgesprekken, waarbij we u samen met het kind uitnodigen voor een gesprek. De leerkracht voert deze gesprekken samen met de directeur. Wij adviseren ook de leerkrachten die uw kind in groep 6 en 7 heeft gehad, om een zo goed mogelijk advies naar u uit te brengen.

Dit jaar maken de kinderen een eindtoets. Wij zijn tot nu toe gewend dat we deze op papier doen. Op dit moment zijn wij bezig om te onderzoeken welke toets het beste past bij onze visie. Voor onze kinderen willen we graag een toets kiezen die adaptief is en ook een goed beeld geeft van wat de kinderen kunnen. Wij houden u hierover op de hoogte.

 

Kamp groep 8

Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen op kamp als afsluiting van de basisschoolperiode. De kosten van het kamp zijn voor rekening van de ouders. U krijgt hier binnenkort bericht over. Wij gaan dit jaar 3 dagen op kamp.

 

Op onderstaande vakken kunt u de doelen / leerlijnen lezen specifiek voor groep 8.

 

Taal 

Rekenen 

Spelling

Digitale geletterdheid

Engels

Burgerschap

Cultureel erfgoed