Medezeggenschapsraad (MR)

Onze medezeggenschapsraad (MR) heeft enthousiaste leden die heel betrokken zijn bij alles wat er op school gebeurt.

 

In de MR bespreken ouders en leerkrachten zaken die de school aangaan. Denk hierbij aan het schoolplan, het formatieplan, de veiligheid in en rond school en begroting en huisvesting.

Ouders en leerkrachten

Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Ieder jaar zijn er verkiezingen: dan treden 1 ouder en 1 leerkracht af. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen maar bieden op die manier ook nieuwe geïnteresseerden de kans om lid te worden. Interesse? Neem contact op met de MR: mrbrukelum AT eenbes DOT nl

Instemmings- of adviesrecht

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen. Soms kan een besluit zelfs pas worden genomen, als de MR het daarmee eens is.

Uw inbreng

De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. Wilt u iets bespreken of kenbaar maken? Neem contact op met een van de leden. De MR hoort graag wat u wilt inbrengen en gaat daar actief mee aan de slag.

Overlegdata en notulen

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Bij dat overleg is vaak de directeur aanwezig als adviseur. Wilt u er ook bij zijn? Meld dat vooraf bij het secretariaat: mrbrukelum AT eenbes DOT nl

 

De vergaderdata en agenda vindt u in het weekbulletin. De notulen worden na iedere vergadering op de website geplaatst.

Notulen 6 september 2018                                       notulen 14 mei 2019

Notulen 9 oktober 2018 .                                          notulen 25 juni 2019

Notulen 13 november 2018

Notulen 29 januari 2019

Notulen 27 februari 2019

Notulen 28 maart 2019

Notulen 18 april 2019

Leden van de MR

Namens de ouders:

  • Pepijn van Rooij (voorzitter)
  • Lea Aarts
  • Bram van den Boom

 Namens het team:

  • Hetty Peeters
  • Mariël Torres
  • Martijn Brunas

GMR

Naast de MR bestaat er binnen Eenbes Basisonderwijs, waaronder Brukelum valt, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: de GMR. Hierin zitten vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden van aangesloten scholen. De GMR behandelt zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen die zijn aangesloten bij ons schoolbestuur.